תקנון האתר

תקנון האתר

מטרת האתר, הינה מתן מידע כללי על מגוון המוצרים בקטלוג של החברה ולאפשר ללקוחות לבצע ושלוח בקשות לקבלת הצעת מחיר ישירות מהאתר.
המידע על המוצרים המופיעים באתר לא יפורש כהצעה אלא רק הצעה שתשלח מהחברה ללקוח כהגדרתה בחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 ו/או כהתחייבות של החברה כלפי לקוח מסוים בקשר עם תנאי עסקה כלשהי, זמינותה או אפשרות מימושה.

 


1.            
הגדרות

"
החברה"        שמואל חן כימיקלים בע"מ

"
הלקוחות"      לקוחות קבועים ולקוחות מזדמנים המפנים לחברה בקשה לקבלת הצעת מחיר באמצעות האתר
    
"
האתר"         אתר האינטרנט של החברה הנמצא בכתובת https://cs-chemicals.co.il/

"
התקנון"       תקנון האתר, המתייחס לאופן השימוש באתר על ידי המשתמשים, לרבות הצטרפות לקוחות, ואיננו חל בקשר לתחומי עיסוק  נוספים ו/או                     אחרים של החברה.   
  
"משתמש"     אדם העושה שימוש כדין באתר בהתאם להוראות תקנון זה

"
תוכן האתר" כל המידע והתוכן המופיע באתר מכל סוג ומין שהוא ולרבות תמונות, תרשימים, מפרטים, תיאורים, הצעות ופרסומות, כתבות,                     סקירות, ידיעות,  תכנים,  קוד האתר, טקסט, עיצוב, קטעי שמע, קבצים, הודעות, תוכנות, ממסרים, סימני מסחר ובסיסי הנתונים.2.          
מידע המפורסם באתר

 

2.1   התמונות המופיעות באתר, לרבות של מוצרים שונים ושל מוצרים שבמבצע, נועדו לצורך המחשה בלבד. החברה עושה את מירב המאמצים על מנת להבטיח שהתמונות ישקפו את מאפייני המוצרים. עם זאת, ייתכנו שינויים ו/או אי דיוקים בין המוצרים בפועל, כפי שהם נמצאים במחסני  החברה בשל מגבלות גרפיקה, טכנולוגיה, שימוש בצגי מחשב בעלי רזולוציות שונות, שימוש בתוכנות שונות לתצוגת תמונות וכו'.

2.2   מוצרים המפורסמים באתר, לרבות סיווגם, מצויים במחסני החברה או מסופקים על ידי החברה שלא מהמלאי של החברה והחברה איננה מתחייבת לזמינות במלאי של המוצרים מסוג מסוים או בכלל.

2.3   יובהר, כי האתר אינו מהווה אתר סחר ולא ניתן לרכוש איזה מן המוצרים באמצעות האתר אלא אך ורק לשלוח בקשה לקבלת הצעת מחיר. האתר הינו אינפורמטיבי, ומהווה מקור מידע על קטלוג המוצרים עבור לקוחות החברה.

2.4   על אף שהחברה עושה את מירב המאמצים לוודא, כי המידע באתר זה יהיה עדכני ומדויק ככל הניתן. ככל שתוכן האתר איננו נקי מאי דיוקים או טעויות, התכונות ומאפייני המוצרים המחייבים הינם כפי שמפורסם בקטלוגים של היצרנים השונים. השימוש באתר זה וההסתמכות על המידע המופיע בו נעשה אפוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש.


3.             תנאי שימוש

 

השימוש באתר הינו בהתאם ובכפוף להוראות התקנון ובכל מקרה בהתאם ובכפוף לכל דין ולמטרות חוקיות, באופן סביר ותוך שימוש הוגן בלבד. המשתמש לא יהא רשאי לעשות באתר שימוש כמפורט להלן:

3.1   פרעה, בכל דרך שהיא, לשימוש החברה באתר, הן בעצמו והן ע"י צדדים שלישיים אחרים, לרבות השמצות, דיבה וכו'.

3.2   הפרת זכות קניין רוחני או כל זכות אחרת של החברה או של צד שלישי אחר כלשהו.

3.3   הפרת הוראות התקנון באופן המהווה הפרה של כל דין.

3.4   כריית מידע, הצעות ונתונים מהאתר ולרבות למטרת תחרות עם עסקי החברה.

3.5   חדירה שלא כדין למאגרי הנתונים המצויים באתר ו/או מקושרים לאתר, לבסיס הנתונים של האתר ולקוד המקור שבו.

3.6   השחתה, שינוי, הוספה, גריעה של מידע המצוי באתר ללא הרשאה בכתב מאת חברה.

3.7   לעשות מעשה שיש בו כדי לפגוע בפעילות התקינה של האתר ו/או להתערב בפעילותו התקינה ו/או לחדור לבסיסי הנתונים, לקוד המקור שלו או לשרתים מהם הוא פועל ולרבות באמצעות שליחת ו/או החדרת תוכנות זדוניות, רוגלות וכו' ו/או יצירת עומס בלתי סביר על תעבורת הנתונים.

3.8   מבלי לפגוע בכל זכות חוקית הקיימת לחברה על פי כל דין או הסכם, החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע ממשתמש גישה ו/או שימוש באתר וזאת בהתאם לשיקול דעתה המוחלט, בכל עת ומבלי שתהיה צריכה להתריע על כך  בכתב או לנמק את החלטתה.


4.             
קניין רוחני

4.1   כל סימני המסחר (רשומים ושאינם רשומים), זכויות יוצרים, זכויות בבסיסי נתונים, זכויות קנין רוחני אחרות בתוכן האתר, מכל סוג ומין שהוא או חומר הנמצא באתר וכן קוד התוכנה ("הקניין הרוחני")  הם בבעלות החברה או בבעלות צדדים שלישיים, אשר העניקו לחברה זכויות שימוש מתאימות.

4.2   המשתמש איננו רשאי לעשות שימוש, להעתיק, לשנות, להתאים, לפרסם, לשדר, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, למכור או להעביר חומר כלשהו הכלול במסגרת תוכן האתר או את קוד התוכנה או הקניין הרוחני, בחלקו או בשלמותו ללא אישור מראש ובכתב של החברה.

4.3   המשתמש רשאי לעשות שימוש סביר בתוכן האתר (כגון שמירת תוכן, הדפסתו או העתקתו) לצורך שימושו האישי או/ו העסקי שלו בלבד.

4.4   אין לפרסם בפומבי קישור ("לינק") לאתר לצרכים מסחריים וזאת ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של החברה.5.          הגבלת אחריות

5.1   החברה, בעלי עניין בה, מנהליה, עובדיה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים בכל אופן שהוא לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, לרבות נזק ישיר, עקיף, מיוחד, עונשי או תוצאתי מכל מין וסוג שהוא, שייגרמו למשתמש או מי מטעמו או במקומו, במישרין או בעקיפין, בקשר עם ו/או הנובע מהגישה לאתר או השימוש באתר או בקשר עם התקשרות בין משתמש לחברה שלא התממשה בפועל ולרבות אובדן רווח.

5.2   מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‏5.1 לעיל:

6.2.1
 האתר עשוי לכלול קישורים ("לינקים") לאתרי אינטרנט אחרים. החברה איננה אחראית בשום צורה שהיא לתוכן, למוצרים, לשירותים, למצגים, לאמינות או לכל היבט משפטי, מסחרי או אחר בקשר עם אותם אתרים והגישה והשימוש בהם הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש.

6.2.2 אף שהחברה מקדישה משאבים ונוקטת באמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה למחשביה, החברה אינה מבטיחה חסינות מוחלטת מפני שימוש, חדירה, העתקה ו/או גישה בלתי מורשית לאתר. לאור זאת, המשתמש מוותר מראש ובאופן בלתי חוזר על כל דרישה, תביעה או טענה כלפי החברה בקשר עם חדירה ו/או שימוש בלתי מורשה באתר.

6.2.3
 החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווי תקשורת אצל החברה או אצל מי מספקיה;

6.2.4
 השימוש באתר ובתוכן האתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS ISללא כל התחייבות מצד החברה. לאור זאת, החברה תהא פטורה מכל אחריות או חבות ביחס לתוכן האתר, לרבות מהימנותו, דיוקו, טעויות המופיעות בו ולרבות בנוגע תיאור מוצרים תמונות, מפרטים או מחירים;

6.2.5
 החברה איננה אחראית בשום צורה שהיא בקשר עם השפעת האתר על מחשבי המשתמשים והתוכנות המותקנות בהם לרבות מחשבים נייחים, ניידים, טלפונים חכמים, מחשבי לוח וכל מכשיר אחר בו קיימת גישה לאתר או לתוכן האתר וכן לכל נזק, אי נוחות,
אבדן, עוגמת נפש וכו' שיגרמו למשתמש, לרכושו או לכל צד שלישי בקשר עם האתר ו/או תוכן האתר.
6.          פטור מאחריות

 

        6.1   המשתמש מסכים בזאת באופן בלתי חוזר לפטור את החברה, בעלי עניין בה, עובדיה, מנהליה ומי מטעמם מכל אחריות, הפסד, תביעה         והוצאות (לרבות שכר טרחה משפטי) הקשורים להפרת הוראות התקנון על ידו.

6.2   המשתמש יהא אחראי לשפות ולפצות את החברה, בעלי העניין בה, עובדיה ומנהליה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו להם ולרבות שכ"ט עו"ד, הוצאות משפט ואובדן רווח שיגרמו להן עקב ו/או בקשר עם הפרת הוראות התקנון על ידי אותו המשתמש או מי מטעמו.


7.   
        
שונות

7.1   שימוש באתר ובתכנים המוצגים בו הינו בהתאם ובכפוף לתקנון זה; השימוש באתר ו/או כל חלק ממנו מהווה הסכמה ואישור לכך, שהלקוח קרא את התקנון ומסכים לתנאיו.

7.2   החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן את התקנון, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. בכל מקרה של שינוי תנאי התקנון, הם יחולו על כלל המשתמשים באתר באופן אוטומטי.

7.3   הכותרות בתקנון זה הן לצורכי נוחות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש הוראה כלשהי מהוראותיו; השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחיות בלבד והוראות תקנון זה מתייחסות לנשים ולגברים כאחד.

7.4   על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור חיפה.